ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

当前位置: หน้าแรก >> 正文

LOGO ของ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน ( 2019KSUC )

发布日期:2019-07-26    作者:泰国研究中心     来源:     点击:

ปี 2562 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจาปี 2562 ในหัวข้อ “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน”The First National and International Conference of Kalasin University 2019 on RecentInnovations of Science and Social Sciences for Sustainability ( 2019KSUC )  เพื่อเป็นเวทีสาธารณะ ด้านการวิจัย และวิชาการให้กับนักศึกษา  คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนาไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ไปสู่เวทีระ ดับชาติและนานาชาติ และตอบสนองความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งการจัดงานในครั้งแรกมีเจ้าภาพร่วมจัดงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 26หน่วยงาน จาก 5 ประเทศและบทความภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน 260 บทความ