ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

当前位置: หน้าแรก >> 正文

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อความยั่งยืน

发布日期:2019-07-25    作者:泰国研究中心     来源:     点击:

ปี 2562 เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจาปี 2562 ในหัวข้อ “นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อความยั่งยืน” The First National and International Conference of Kalasin University 2019 on RecentInnovations of Science and Social Sciences for Sustainability (2019KSUC) เพื่อเป็นเวทีสาธารณะ ด้านการวิจัย และวิชาการให้กับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนาไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ไปสู่เวทีระ ดับชาติและนานาชาติ และตอบสนองความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งการจัดงานในครั้งแรกมีเจ้าภาพร่วมจัดงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 26หน่วยงาน จาก 5 ประเทศและบทความภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ จานวน 260 บทความ